business man with laptop working on the beach
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Arbeidstakers rett til ferie og feriepenger

Arbeidstakeres rettigheter til ferie og feriepenger er regulert i ferieloven. Loven er som arbeidsmiljøloven en ufravikelig vernelov for arbeidstakere, jf. ferielovens § 3. Altså kan det ikke gjøres gjeldende vilkår eller krav som er dårligere for arbeidstakere enn det loven setter opp annet enn der loven spesifikt åpner for dette.

Arbeidstakers krav på ferie

Arbeidstakere har rett til minimum 25 virkedager ferie hvert år. Lørdager er i utgangspunktet regnet med som virkedag. Det følger av lovens § 5 at alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager virkedager. Dermed har arbeidstaker krav på fire fulle uker (med 6 virkedager) og en dags ferie.

Etter fylte 60 har arbeidstaker krav på 6 ytterligere virkedager, jf. ferieloven § 5, annet ledd.

Arbeidstakere har både en rett, men også en plikt til å ta ut ferie hvert år. Det er ikke slik at arbeidstakere fritt kan velge å la være å ta ut ferie og/eller overføre ferie til året etter.

Fastsettelsen og avvikling av ferie

Arbeidsgiver skal i god tid før avvikling drøfte fastsettelse av tid for ferie og ferielister med arbeidstaker og dennes tillitsvalgte. Om det ikke oppnås enighet bestemmer arbeidsgiver tidspunkt innen rammene i ferielovens §§ 7-9. Arbeidstaker som har fylt 60 bestemmer selv når deres ekstra uke tas ut.

Hovedregel etter loven er at arbeidstaker skal informeres om ferietidspunkt senest to måneder før ferien begynner. Det må særlige grunner til for å kunne gi informasjon på et senere tidspunkt.

Arbeidsgivere kan endre ferietiden hvor det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Men bare hvor avvikling av den fastsatte ferien da vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder for arbeidstakeren. Terskelen for slik endring er høy. Endring skal drøftes med arbeidstaker på forhånd. Dokumenterte merutgifter som følger av omlegging, skal arbeidsgiver erstatte.

Arbeidstaker kan kreve at hovedferien som omfatter 18 virkedager (altså tre uker) gis i hovedferieperioden fra 1 juni til 30 september, jf. ferieloven § 7.

Arbeidstaker kan også kreve at restferien på 7 dager skal avvikles samlet i løpet av ferieåret, jf. § 7.

Det er mulig å inngå skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie eller overføring av ferie til det påfølgende ferieår med maksimalt 12 virkedager.

Om ferie ikke er avviklet ved ferieårets utløp har arbeidstaker krav på overføring, om den manglede avvikling skyldes arbeidsgiver kan det i tillegg kreves erstatning av arbeidstakeren.

Overføring av ferie og utsettelse ved sykdom

Det er mulig å overføre inntil 12 virkedager ferie fra et ferieår til det neste ferieåret ved en skriftlig avtale, ferieloven § 7.

Ferie som ikke kan tas ut på grunn av foreldrepermisjon kan disse feriedagene overføres til neste ferieår, jf. ferieloven § 9 nr.

Ferie kan utsettes på grunn av sykdom, både for sykdom som oppstår før ferien, men også i ferieavviklingen, jf. ferieloven§ 9. Som hovedregel skal ferien utsettes til senere samme år, men hvis den ikke lar seg ta ut før året er omme kan den overføres etter ferieloven § 7 tredje ledd.

Kravet for å få utsettelse er at arbeidstaker blir «helt arbeidsufør» og kan fremvise legeraklæring for dette. Om sykdom oppstår før ferieavvikling skal dette fremlegges senest dagen før ferieavviklingen tar til. Om det oppstår sykdom i ferien skal legeerklæring oversendes arbeidsgiver «uten ugrunnet opphold.»

Beregning og utbetaling av feriepenger

Det følger av ferielovens § 10 at feriepenger beregnes på grunnlag av arbeidsvederlaget som er utbetalt i opptjeningsåret. Utbetalinger som gjelder utgifter til bilhold, kost, losji og liknende regnes ikke som arbeidsvederlag.

I ferieloven § 10 nr. 2 er det spesifisert at følgende ytelses ikke inngår i feriepengegrunnlaget

  • Feriepenger etter ferieloven som er utbetalt i opptjeningsåret.
  • Andel av nettoutbytte
  • Fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie
  • Verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlaget skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget

Det alminnelige beregningsgrunnlaget er etter loven 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Flere tariffavtaler har høyere satser med minimum 12 prosent.

Arbeidstakere som har fylt 60 år har krav på at satsen forhøyes med 2,3 prosentpoeng av feriepengegrunnlaget, dette er begrenset inntil et feriepengegrunnlag på 6 G.

Feriepenger utbetales på siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstakeren kan kreve utbetaling senest 1 uke før ferien begynner, jf. ferieloven § 11.

Om arbeidstakerens ferie deles opp skal feriepenger fordeles tilsvarende.

For ferietid som overføres til et påfølgende ferieår utbetales feriepenger for denne først når ferien tas ut.

Det er ikke i loven gitt noen generell adgang til å utbetale feriepenger på forskudd. Arbeidsgiver bør være veldig varsom med å inngå slike avtaler, og det bør utelukkende skje hvor forskudd er nødvendig til betaling av ferie.

Avvikling av ferie og rett til feriepenger ved opphør av arbeidsforholdet

Om arbeidsforholdet opphører skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Skulle deler av feriepengene ikke la seg beregne til den tid kan disse utbetales med det avsluttende lønnsoppgjør.

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan arbeidstaker pålegges å avvikle ferie i oppsigelsestiden om denne er tre måneder eller lenger, er det kortere oppsigelsestid må arbeidstaker samtykke. Ved oppsigelse fra arbeidstaker selv er det vilkårene i ferieloven §§ 6 og 7 som bestemmer om arbeidsgiver kan fastsette ferieavvikling i oppsigelsestiden.

Fastsatt ferieavvikling kan ikke endres uten samtykke fra arbeidstaker etter oppsigelsen med mindre vilkårene i ferieloven § 6 nr. 3 om uforutsette hendelser er oppfylt.

En arbeidstaker kan kreve at ferien avvikles før utløp av oppsigelsesfristen, om det etter utløpet av oppsigelsesfristen ikke er tid til å avvikle ferien innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Men om arbeidstaker sier opp etter 15. august kan denne ikke kreve at ferien legges til perioden mellom 1. juni til 30. september.

Partene står også fritt til å avtale andre løsninger. Om lovens regler skal fravikes til ugunst for arbeidstaker må dette avtales etter at oppsigelsen har funnet sted.

Harris Advokatfirma

Harris er et av de største advokatfirmaene med hovedkontor på Vestlandet. Vi er et fullservice advokatfirma med kontor i Bergen, Førde, Norheimsund, Os og Stryn. Vestlandet har alltid vært vårt kjerneområde, men våre advokater bistår i dag klienter over hele landet.

Les mer