Norske bachelor-oppgaver

Dybdeintervjuer med fem førstegangsledere

Å være førstegangsleder skjer én gang. Det er i denne fasen man danner grunnlaget
for lederrollen. Beslutningen om å bli leder skjer raskt når en leder blir syk eller slutter. Derfor er det ofte lite gjennomtenkt, både fra lederens og organisasjonens side. Den nye lederen har
dermed lite innsikt og forståelse for den nye rollen vedkommende trer inn i.

Problemstillingen i oppgaven er:
Hvilke utfordringer står førstegangsledere overfor, og hvordan mestrer de lederrollen
etter å ha vært igjennom et lederutviklingsprogram?

Med denne undersøkelsen ønsket jeg å få svar på hva førstegangsledere strever med
når de går fra å være fagperson til leder. Jeg har tatt utgangspunkt i Haaland og Dales
teorier om førstegangsledere. Forskningsmetoden som ble brukt er kvalitativ metode. Jeg har gjennomført dybdeintervjuer med fem førstegangsledere som delte sine erfaringer.

Funnene bekrefter flere av Haaland og Dales teorier. Beslutningen om å bli leder skjer
ofte raskt og er lite gjennomtenkt. Ingen av førstegangslederne jeg intervjuet hadde i
utgangspunktet sett for seg å bli leder.

Et annet funn er at førstegangsledere ikke har nok tid til å se sine ansatte, på grunn av
gjøremål som står i veien, og en hverdag som er preget stress og bekymring. Jeg fant
også ut at de mangler opplæring og oppfølging, noe som viser at organisasjonens
lederutviklingsprogram ikke fungerer optimalt.

Bacheloroppgave om førstegangsledere

Førstegangsledelse -fra den andre siden av gjerdet. Monica Myhrvang og Terese Halvarsson (Markedshøyskolen)

Linda Hill og Haaland og Dale har forsket på prosessen det er å bli leder for første gang. Deres undersøkelser omhandler utfordringer man møter som ny leder og de konkluderer forskningen med at det er et mangelfullt støtteapparat rundt førstegangsledere. Ifølge de er veiledning og oppfølging av nye ledere et område som krever større oppmerksomhet.

Forskning viser at man i stor grad blir overlatt til seg selv i den nye lederrollen og at man ikke kan forvente særlig mye støtte eller oppfølging. Man må selv lære seg å takle relasjoner og konflikter hos de underordnede noe som er vanskelig for alle ledere, også de som er erfarne.

Vår oppgave handler om førstegangsledelse, om utfordringene man møter og i hvilken grad man har et støtteapparat. Å få støtte og veiledning i tiden som ny leder kan være med på å redusere usikkerhet, stress og skape en tryggere og roligere overgang fra fagrolle til lederrolle. Klarer man seg gjennom det første året som leder vil man ofte komme ut på andre siden som en sterkere person full av mestringsfølelse

Monica Myhrvang og Terese Halvarsson (Markedshøyskolen)

Førstegangsledelse – fra student til pedagogisk leder. Solveig Irene Møkkelgård (Dronning Mauds Minne Høgskole)

Solveig Irene Møkkelgård (Dronning Mauds Minne Høgskole)

Førstegangsledelse i barnehagen Utfordringer i rollen som ny pedagogisk leder. Louise Brænden Martinsen (Dronning Mauds Minne Høgskole)

Louise Brænden Martinsen (Dronning Mauds Minne Høgskole)

Hvordan integreres en nyutdannet i en organisasjon, og hvordan oppleves den nye lederrollen/or førskolelæreren? Heidi Berge (Dronning Mauds Minne Høgskole)

Heidi Berge (Dronning Mauds Minne Høgskole)