Abonnementsvilkår

 1. Avtale

Disse generelle vilkårene («Avtalen») gjelder for alle som abonnerer på eller kjøper digitale produkter og tjenester («Produkter», «Tjenesten», «Tjenestene») tilknyttet selskapet Ny som leder AS (org. nr. 931 721 453), heretter kalt NSL.

Denne Avtalen regulerer forholdet mellom NSL og deg, som bruker eller kjøper av Tjenestene eller Produktene. Med «deg», eller «du» menes deg selv, dersom du tegner som privatperson, eller din bedrift/ditt foretak dersom du abonnerer som ansatt i din bedrift/ditt foretak.

Priser og andre spesielle vilkår som avtales med NSL ved bestilling av en Tjeneste anses som en del av denne Avtalen. Per. 1.1.2024 er prisen for et 12 måneders abonnement 1990 kroner (eksklusiv mva.). Prisjusteringer vil kunne forekomme, men ikke uten at dette er tydelig kommunisert i god tid med alle abonnenter, slik at de får anledning til å eventuelt avregistrere seg før den automatiske fornyelsen av abonnementet inntreffer.

Du aksepterer Avtalen når du bekrefter bestillingen av Tjenesten, eventuelt når du tar Tjenesten i bruk. Dersom Tjenesten krever betaling må brukeren som bestiller Tjenesten være fylt 18 år for å inngå bindende Avtale på vegne av seg selv eller på vegne av arbeidsgiver (din bedrift/ditt foretak).

 1. Levering av digitale tjenester

Digitalt innhold tilbys på NSL’s nettsted («Nettstedet»).

For å ta i bruk og benytte digitale Tjenester må du være registrert med en personlig brukerkonto i innloggings- og identitetsløsningen som NSL benytter seg av. Ved innlogging og registrering i ID-løsningen må du godkjenne brukervilkårene for ID-løsningen. Dersom du får endret kontaktinformasjon (i særdeleshet ny epostadresse) står du selv ansvarlig for å sende melding om dette til kundeservice hos NSL. NSL kan også åpne for at andre brukere i din bedrift/ditt foretak får tilgang til Tjenestene med sin(e) egen(e) brukerkonto(i).

 1. Bestilling og betaling

Priser for Tjenestene er tilgjengelig på Nettstedet. Alle priser oppgis i NOK.

Abonnementstjenester betales via faktura, kredittkort eller Vipps. Abonnementet skal betales i henhold til forfallsdatoen på fakturaen. NSL velger den faktureringsmetoden som er mest hensiktsmessig, og da fortrinnsvis e-faktura (EHF format) der det er mulig. Ved utsendelse av betalingspåminnelse påløper i tillegg administrasjonsgebyr. Oversendes kravet til inkasso etter betalingspåminnelser og varsel påløper lovhjemlede inkassokostnader. Innkommer betaling for sent påløper den til enhver tid gjeldende lovbestemte forsinkelsesrente.

Abonnementsperioden forskuddsbetales. Forskuddsbetaling for neste periode faktureres ved inngangen til neste abonnementsperiode. Dersom du som ansvarlig abonnent gir andre brukere i din bedrift/ditt foretak tilgang til Tjenesten, står du selv ansvarlig for disse brukernes handlinger, herunder eventuelle kjøp.

Ved forsinket eller uteblitt betaling, kan NSL stanse levering og/eller begrense tilgangen til Tjenesten umiddelbart og uten varsel inntil betaling er mottatt med tillegg av en rimelig periode for gjenåpning. Du vil ikke bli kompensert for den tiden Tjenestene er stengt eller ikke levert som følge av forsinket betaling.

 1. Varighet og oppsigelse

Avtaleperioden for Tjenesten løper fra bestilling og som angitt på Nettstedet.

Hvis ikke annet er avtalt ved bestilling, fornyes abonnementet automatisk ved utløp av den avtalte perioden med en periodelengde lik den forrige (vanligvis 12 måneder), med mindre du sier opp eller endrer abonnementet innen fastsatte frister. Hvis ingen avtaleperiode er avtalt, løper abonnementet til det blir sagt opp, ihht. oppsigelsesvilkårene. Oppsigelse skjer gjennom å sende en epost til hei@nysomleder.no.

Oppsigelse kan skje ved å kontakte NSL. Oppsigelse må skje skriftlig via epost, og i dette tilfelle til adressen hei@nysomleder.no. Oppsigelsen må være NSL i hende senest 30 dager før fornyelsesdato. Kommer oppsigelsen etter dette vil abonnementet automatisk fornyes med ny abonnementsperiode, og du er pliktig til å betale for den kommende perioden. Dersom Tjenesten legges ned kan NSL si opp avtalen med 30 dagers varsel, du vil da få refundert eventuell forskuddsbetaling.

 1. Mislighold

Hvis du bryter betingelser i denne Avtalen, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører NSL.

NSL kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder Avtalen. Som vesentlig mislighold anses blant annet omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer, spredning av virus/malware ved bruk av Tjenesten og forsinket betaling som er forfalt med mer enn 30 dager. Ved heving kan NSL stenge din tilgang til Tjenesten permanent og uten plikt til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling.

 1. Endringer

NSL har rett til å gjøre endringer i Tjenestens innhold og funksjonalitet uten forhåndsvarsel. Innhold og funksjonalitet som er tilgjengelig når du bestiller Tjenesten er ikke nødvendigvis tilgjengelig på et senere tidspunkt.

NSL har rett til å gjøre endringer i Avtalen, inkludert endringer av priser. Nye priser og eventuelle andre endringer i Avtalen skal kunngjøres på hjemmesiden i god tid før endringen skal gjøres gjeldende. Når nye priser kunngjøres skal det også varsles fra hvilken dato prisendringene skal gjelde fra. Alle priser oppgis i NOK.

Endringer som ikke er til ugunst for deg, samt årlig indeksjustering av prisene kan skje uten kunngjøring eller varsel.

 1. Angrerett for privatpersoner

I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra den dagen avtalen om Tjeneste ble inngått. NSL må også ha oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven. Angrerettskjema er tilgjengelig for alle hos Forbrukertilsynet. Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema eller annen klar beskjed om dette til NSL’s  adresse, som angitt på Nettstedet.

Angreretten gjelder ikke for digitale Tjenester der du uttrykkelig har godtatt at Tjenesten påbegynnes før utløpet av 14-dagersfristen og du har erkjent at angreretten frafalles.

Angreretten gjelder ikke hvis du som bestiller/kjøper er arbeidstaker og representerer din bedrift/ditt foretak.

 1. Kontakt og kundeservice

Du kan kontakte oss angående reklamasjon eller andre forhold via kontaktadressen til NSL, i dette tilfelle hei@nysomleder.no.

 1. NSL’s ansvar

Tjenestene tilbys som de er presentert i hver kanal («as is») og uten noen form for garanti, verken uttrykt eller underforstått, for tilgjengelighet, egnethet for et spesielt formål, innhold eller andre data som leveres, eller for Tjenestens kvalitet. Digitale Tjenester tilstrebes å være tilgjengelige hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme f.eks. som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor NSL’s kontroll.

Du bruker Tjenesten på eget ansvar, og du er klar over at du kan få tilgang til innhold du kan oppleve som støtende, upassende eller krenkende. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. NSL har ingen kontroll med innholdet av disse, og påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skader som måtte oppstå som følge av din bruk av slike. Det samme gjelder din bruk av sosiale medier i tilknytning til Nettstedet.

NSL’s erstatningsansvar overfor deg er begrenset til den årlige verdien av Tjenesten. Indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd og tap av data, kan ikke gjøres gjeldende.

 1. NSL’s rettigheter og din bruksrett

Alle immaterielle rettigheter, herunder, men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkerett, patentrett og vern etter markedsføringsloven, knyttet til Tjenestene og innholdet i Tjenestene tilhører eller er lisensiert av NSL. Bruksretten til, som gis til Tjenestene, i medhold av denne Avtalen, er begrenset til personlig bruk. Du har ikke anledning til å dele din innlogging med andre, uten etter avtale med NSL.

All annen bruk, kopiering eller annen tilgjengeliggjøring er ikke tillatt. Du skal heller ikke omgå systemer for teknisk beskyttelse eller bruke Tjenestene på en måte som forstyrrer andres bruk, herunder overføre materiell som inneholder virus, malware etc. All bruk skal være i samsvar med norsk lov og denne Avtalen.

NSL forbeholder seg retten til å slette kommentarer og annet innhold du har publisert på eller lastet opp til Nettstedet, hvis lovgivningen krever dette, eller hvis NSL finner at innholdet er upassende, støtende, eller krenkende, eller at det kan krenke tredjeparts rettigheter. Du innestår overfor NSL for at du har alle nødvendige rettigheter til materiale som du laster opp i Tjenestene. Du gir ved opplasting NSL en vederlagsfri, verdensomspennende, evigvarende, overdragbar og uinnskrenket bruksrett til alt slikt materiale.

 1. Behandling av personopplysninger og markedsføring

Innsamling og behandling av personopplysninger vil skje i samsvar med NSL’s til enhver tid gjeldende Personvernerklæring.

Som abonnent og så lenge du er å anse som en «aktiv kunde», vil du kunne motta nyhetsbrev og andre tilbud via e-post, post, sms eller telefon knyttet til Tjenesten, såfremt du ikke ved tegning av abonnement eller i senere korrespondanse har valgt å reservere deg mot dette. Vi anser deg for å være «aktiv kunde» i 13 måneder etter utløp av siste aktive abonnement. Du kan når som helst kontakte NSL for å reservere deg mot bruk av opplysninger i markedsføring, eller benytte deg av reservasjonsløsninger eller avmeldingslenker i de henvendelsene du mottar.

Se nærmere om behandling av personopplysninger knyttet til Tjenestene og dine rettigheter i Personvernerklæringen.

 1. Overdragelse

Du kan overdra avtalen, for eksempel til ny arbeidsgiver når du bytter jobb, men først etter godkjenning av NSL og registrering av ny kontaktinformasjon. Ta kontakt med NSL på hei@nysomleder.no for overføring av abonnement til ny bedrift/nytt foretak. Om abonnementet ikke lengre er aktuell for deg i en eventuell ny, kan den gjenværende perioden av abonnementet overtas av en annen person i virksomheten du forlater. Ta kontakt med NSL på hei@nysomleder.no om dette er aktuelt.

 1. Lovvalg og tvisteløsning

Tvister eller krav som gjelder Tjenesten løses etter norsk lov. Eventuelle konflikter mellom NSL og deg som bruker skal først forsøkes løst i minnelighet, men dersom man ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

Sist oppdatert 18.4.2024.